આજનું પંચાંગ

વિક્રમ સંવત-ર૦૭૭, શાલિવાહન શક-૧૯૪૨,વીર સંવત-રપ૪૭, ઇસ્લામીક સંવત-૨૦૨૦, તા.૧૭-૦૬-ર૦ર૧, ગુરૂવાર, જેઠ વદ-૭,  સૂર્યોદય-૫-૨૨, સૂર્યાસ્ત-૭-૨૦, જૈન નવકારશી-૮-૧૦, આજની રાશિ : સિંહ (મ.ટ.), નક્ષત્રઃ પૂર્...

આજનું પંચાંગ

વિક્રમ સંવત-ર૦૭૭, શાલિવાહન શક-૧૯૪૨,વીર સંવત-રપ૪૭, ઇસ્લામીક સંવત-૨૦૨૦, તા.૧૬-૦૬-૨૦૨૧, બુધવાર, જેઠ વદ-૬,  સૂર્યોદય-૫-૨૨, સૂર્યાસ્ત-૭-૨૦, જૈન નવકારશી-૮-૧૦, આજની રાશિ : કર્ક (ડ.હ.), નક્ષત્રઃ આશ્લે...

આજનું પંચાંગ

વિક્રમ સંવત-ર૦૭૭, શાલિવાહન શક-૧૯૪૨,વીર સંવત-રપ૪૭, ઇસ્લામીક સંવત-૨૦૨૦, તા.૧૫-૦૬-ર૦ર૧, મંગળવાર, જેઠ વદ-૫,  સૂર્યોદય-૫-૨૨, સૂર્યાસ્ત-૭-૨૦, જૈન નવકારશી-૮-૧૦, આજની રાશિ : કર્ક (ડ.હ.), નક્ષત્રઃ આશ્લ...

આજનું પંચાંગ

વિક્રમ સંવત-ર૦૭૭, શાલિવાહન શક-૧૯૪૨,વીર સંવત-રપ૪૭, ઇસ્લામીક સંવત-૨૦૨૦, તા.૧૩-૦૬-ર૦ર૧, રવિવા, જેઠ વદ-૩,  સૂર્યોદય-૫-૨૨, સૂર્યાસ્ત-૭-૧૯, જૈન નવકારશી-૮-૧૦, આજની રાશિ : મિથુન (ક.છ.ઘ.), નક્ષત્રઃ પુન...

આજનું પંચાંગ

વિક્રમ સંવત-ર૦૭૭, શાલિવાહન શક-૧૯૪૨,વીર સંવત-રપ૪૭, ઇસ્લામીક સંવત-૨૦૨૦, તા.૧૨-૦૬-ર૦ર૧, શનિવાર, જેઠ વદ-બીજ ,  સૂર્યોદય-૫-૨૨, સૂર્યાસ્ત-૭-૧૯, જૈન નવકારશી-૮-૧૦, આજની રાશિ : મિથુન (ક.છ.ઘ.), નક્ષત્રઃ...

આજનું પંચાંગ

વિક્રમ સંવત-ર૦૭૭, શાલિવાહન શક-૧૯૪૨,વીર સંવત-રપ૪૭, ઇસ્લામીક સંવત-૨૦૨૦, તા. ૧૧-૦૬-ર૦ર૧, શુક્રવાર,

જેઠ સુદ-પડવો,  સૂર્યોદય-૫-૫૬, સૂર્યાસ્ત-૭-૨૧, જૈન નવકારશી-૭-૧૬, આજની રાશિ : મિથુન (ક,છ...

આજનું પંચાંગ

વિક્રમ સંવત-ર૦૭૭, શાલિવાહન શક-૧૯૪૨,વીર સંવત-રપ૪૭, ઇસ્લામીક સંવત-૨૦૨૦, તા.૧૦-૬-૨૦૨૧ગુરુવાર

, વૈશાખ વદ-૧૪,  સૂર્યોદય-૫-૨૨, સૂર્યાસ્ત-૭-૧૭, જૈન નવકારશી-૮-૧૦, આજની રાશિ : વૃષભ (બ.વ.ઉ.),...

આજનું પંચાંગ

વિક્રમ સંવત-ર૦૭૭, શાલિવાહન શક-૧૯૪૨,વીર સંવત-રપ૪૭, ઇસ્લામીક સંવત-૨૦૨૦, તા.૦૯-૦૬-ર૦ર૧, બુધવાર, વૈશાખ વદ-૧૪,  સૂર્યોદય-૫-૨૨, સૂર્યાસ્ત-૭-૧૭, જૈન નવકારશી-૮-૧૦, આજની રાશિ : વૃષભ (બ.વ.ઉ.), નક્ષત્રઃ...