આજનું પંચાંગ

વિક્રમ સંવત-ર૦૭૮, શાલિવાહન શક-૧૯૪૨,વીર સંવત-રપ૪૭, ઇસ્લામીક સંવત-૨૦૨૦, તા.૧૬-૯-૨૦૨૧ગુરૂવાર, ભાદરવા સુદ -૯,  સૂર્યોદય-૬-૨૨, સૂર્યાસ્ત-૭-૨૩, જૈન નવકારશી-૮-૧૦, આજની રાશિ : કન્યા

આજનું પંચાંગ

વિક્રમ સંવત-ર૦૭૮, શાલિવાહન શક-૧૯૪૨,વીર સંવત-રપ૪૭, ઇસ્લામીક સંવત-૨૦૨૦, તા.૧૫-૦૯-૨૦૨૧બુધવાર, ભાદરવા સુદ -૮,  સૂર્યોદય-૫-૪૯, સૂર્યાસ્ત-૭-૦૧, જૈન નવકારશી-૮-૧૦, આજની રાશિ : તુલા (ર.ત.), નક્ષત્...

આજનું પંચાંગ

વિક્રમ સંવત-ર૦૭૮, શાલિવાહન શક-૧૯૪૨,વીર સંવત-રપ૪૭, ઇસ્લામીક સંવત-૨૦૨૦,  તા.૧૪-૯-૨૦૨૧મંગળવાર,  ભાદરવા સુદ-૭,  સૂર્યોદય-૬-૧૫, સૂર્યાસ્ત-૭-૧૨, જૈન નવકારશી-૮-૧૦, આજની રાશિ : કન્યા(પ.ઠ.ણ.)...

આજનું પંચાંગ

વિક્રમ સંવત-ર૦૭૮, શાલિવાહન શક-૧૯૪૨,વીર સંવત-રપ૪૭, ઇસ્લામીક સંવત-૨૦૨૦, તા.૧૧-૯-૨૦૨૧ શનિવાર

 ભાદરવા સુદ -પ, સૂર્યોદય-૫-૨૫, સૂર્યાસ્ત-૭-૨૨, જૈન નવકારશી-૮-૧૦,આજની રાશિ : કુંભ (...

આજનું પંચાંગ

વિક્રમ સંવત-ર૦૭૮, શાલિવાહન શક-૧૯૪૨,વીર સંવત-રપ૪૭, ઇસ્લામીક સંવત-૨૦૨૦, તા.૧૦-૯-૨૦૨૧શુક્રવાર

ભાદરવા સુદ -૪  સૂર્યોદય-૬-૨૪, સૂર્યાસ્ત-૭-૧૯, જૈન નવકારશી-૮-૧૦, આજની રાશિ : કન્યા (પ.ઠ...

આજનું પંચાંગ

વિક્રમ સંવત-ર૦૭૮, શાલિવાહન શક-૧૯૪૨,વીર સંવત-રપ૪૭, ઇસ્લામીક સંવત-૨૦૨૦, તા.૯-૯-૨૦૨૧ ગુરૂવાર

ભાદરવો સુદ-૩,  સૂર્યોદય-૫-૪૯, સૂર્યાસ્ત-૭-૦૧, જૈન નવકારશી-૮-૧૦, આજની રાશિ : તુલા (ર.ત.), નક્...

આજનું પંચાંગ

વિક્રમ સંવત-ર૦૭૮, શાલિવાહન શક-૧૯૪૨,વીર સંવત-રપ૪૭, ઇસ્લામીક સંવત-૨૦૨૦, તા.૭-૯-૨૦૨૧બુધવાર  ભાદરવા સુદ-ર,,  સૂર્યોદય-૫-૩૧, સૂર્યાસ્ત-૭-૨૧, જૈન નવકારશી-૮-૧૦, આજની રાશિ : સિંહ (મ.ટ.), નક્...

આજનું પંચાંગ

વિક્રમ સંવત-ર૦૭૮, શાલિવાહન શક-૧૯૪૨,વીર સંવત-રપ૪૭, ઇસ્લામીક સંવત-૨૦૨૦, તા.૭-૯-૨૦૨૧ મંગળવાર

 ભાદરવા સુદ -૧,  સૂર્યોદય-૬-૨૪, સૂર્યાસ્ત-૭-૧૯, જૈન નવકારશી-૮-૧૦, આજની રાશિ : કન્ય...